PAN BORNEO > SARAWAK > SAMARAHAN DIVISION > Asajaya District

 

Asajaya District


Welcome to Asajaya 亞沙再吔

Welcome to Asajaya 亞沙再吔 (雅沙再也) (怒诺)

怒诺这个名称在1984年3月22日被改为雅沙再也。

吻龙Beliong